Avocații din Bistrița și-au ales LIDERUL, pe următorii 4 ani! Jocuri de culise și rezultate surprinzătoare, în alegerea decanului! DETALII!

 -  -  74132


Avocații din Baroul Bistrița – Năsăud și-au ales conducerea! Conform legislației, alegerile au loc prin vot secret, odată la 4 ani! În cadrul Baroului Bistrița-Năsăud, pentru funcția de DECAN au candidat Dacia Rubl, Alin Moruțan și Călin Deac.

 

Consiliul Baroului reprezintă un organism intern de supervizare a activității avocaților din barou, cu atribuții în anchetarea abaterii și exercitarea acțiunii disciplinare.

În toate cazurile, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data luării la cunoștință, de către consiliul baroului, despre săvârșirea abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

În cadrul acestui organism se adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, în condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei;

Cum sunt organizați avocații!

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 reglementează organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic.

Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. Barourile asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competența și disciplina profesională, protecția demnității și onoarei avocaților membri.

Conform tabloului avocaților în Baroul Bistrița Năsăud activează în total sunt 125 de avocați.

Jocuri de culise la alegerile din Baroul Bistrița – Năsăud! Dacia Rubl câștigă la numai 2 voturi diferență! Alin Moruțan, surpriza etapei!

Candidații și-au făcut campanie electorală și au discutat cu avocații din județ, pentru ca în final decanul Baroului să fie ales prin vot secret, de cei 112 membri prezenți.  Alegerile au avut loc la Hotel Metropolis.

Scor:

  1. Dacia Rubl   – 38 de voturi
  2.  Călin Deac  – 36 de voturi
  3. Alin Moruțan – 31 de voturi.

 

Surprinzător a fost scorul obținut de Alin Moruțan, avocatul care a intrat în cursă pe ultima sută de metri și a fost la numai 4 voturi de funcția de DECAN. Deac și Rubl au fost foarte aprope ca scor , la numai 2 voturi distanță.

Avocatul Dan Molnar a stat în umbră și a tras sfori și astfel a câștigat Dacia Rubl. Se pare că inclusiv Diana Morar a susținut-o pe Dacia Rubl, în jocurile de culise, pe majorități.

În schimb, Deac ar fi fost fost susținut de echipa Larisei Bria și probabil așa se explică numărul mare de voturi adunate.

O altă surpriză o reprezintă faptul că avocatul Eleonora Lanțoș (care a deținut funcția de DECAN) NU a prins nici măcar Consiliul de Administrație și a întrunit un număr relativ-mic de voturi.

Președintele Comisiei care a numărat voturile a fost avocatul Vasile Petra. 4 voturi au fost ANULATE, voturi care puteau schimba ordinea din clasament.

Avocatul Aris Cupșa a fost ales președintele Comisiei de Disciplină.

 

Din Consiliul de Administrație al Baroului BN fac parte 8 avocați:

– Dan Molnar
– Septimiu Chiorean
– Daniel Bâtă
– Alin Moruțan
– Claudia Cudrec
– Andreea Rus
– Diana Valea
– Tibor Kocsis.

Reprezentant al Baroului la Congresul Avocaților este a 2-a funcție ca greutate , funcție care i-a revenit lui Dan Molnar, după numărarea voturilor.

  1. Dan Molnar (a întrunit cel mai mare număr de voturi și va fi desemnat să reprezinte Baroul, la București )

2. Claudia Cudrec , la peste 10 voturi distanță

3. Eleonora Lanțoș.

Decanul și reprezentantul vor reprezenta Baroul Bistrița- Năsăud la întrunirile de la nivel național… Practic, echipa Molnar-Morar a reușit să impună ambele funcții și astfel Baroul Bistrița-Năsăud este reprezentat de Dacia Rubl DECAN și Dan Molnar (ales).

Scorul strâns din alegeri demonstrează că s-a jucat TARE și în continuare există orgolii mari în tagma avocaților dornici de afirmare…

Art. 57 din LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995

(1) Decanul baroului are următoarele competențe:

a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;

b) prezidează ședințele consiliului baroului;

c) aprobă cererile de asistență juridică gratuită;

d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;

e) ordonanțează cheltuielile baroului;

f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. și date în competența sa.

Art. 50 din LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995

(1) Organele de conducere ale baroului sunt:

a)adunarea generală;
b)consiliul;
c)decanul.

Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani și poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;

Printre altele, Consiliul baroului are următoarele atribuții:

–  adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, în condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei;

– verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie și aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

– hotărăște asupra stării de incompatibilitate și asupra încetării acesteia;

–  soluționează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii și ale statutului profesiei;

–  verifică și constată dacă actele privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum și convențiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei de avocat; autorizează funcționarea acestor forme; organizează și ține evidența lor;

– identifică și sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activității specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou și pe tabloul avocaților acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;

– sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaților;

– suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, avocatul care nu achită taxele și contribuțiile prevăzute de lege și de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadența acestora, dacă a fost avertizat despre neplată și nu s-a conformat obligației;

–  soluționează contestațiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

– stabilește cota de contribuție a avocaților la bugetul baroului;

– alege prodecanul baroului;

– soluționează plângerile și contestațiile împotriva deciziilor decanului baroului;

Art. 56 din LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995

(1)Ședințele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat și de o treime din membrii acestuia.

(2)Consiliul baroului lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Ce sancțiuni riscă un AVOCAT indisciplinat! Se poate merge până la EXCLUDERE!

Art. 88 din LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995

(1)Sancțiunile disciplinare sunt:

a)mustrarea;
b)avertismentul;
c)amendă de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare.

Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcție de rata inflației;

d)interdicția de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an;
e)excluderea din profesie.

(2) În perioada interdicției avocatul nu poate presta sub nicio formă asistență juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat și nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

(3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului și președintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Dacă facem o analiză a scorului din alegeri, putem observa că luptele de orgolii dintre avocații din județ sunt evidente și sunt câteva figuri de perspectivă care încearcă să se impună în branșă, prin jocuri de culise și extinderea zonelor de influență… 

 

7 notes
3257 views
bookmark icon

7 thoughts on “Avocații din Bistrița și-au ales LIDERUL, pe următorii 4 ani! Jocuri de culise și rezultate surprinzătoare, în alegerea decanului! DETALII!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *