Contract cu greutate scos la licitație de Primăria Bistrița! Condiții cam lejere pe delegarea iluminatului public, estimată la 3 milioane de euro! NU se zice nimic de vechimea utilajelor și de numărul de angajați tocmai ca să avantajeze băieții deștepți care speră la combinații cu bani publici!

 -  -  21350Primăria Bistrița scoate la licitație gestiunea serviciului de iluminat public din municipiu. Contractul pe 5 ani este estimat la 14 MILIOANE de lei (3 MILIOANE de lei/an, iar condițiile din caietul de sarcini sunt destul de lejere. NU se ține cont de numărul de angajați, de vechimea utilajelor, criterii care ar putea obliga firmele interesate să ofere servicii de calitate.  

Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea serviciilor prestate aferente iluminatului public.

Ofertantul va prezenta documente doveditoare privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care poate dispune si care sa acopere necesarul minim solicitat respectiv:

– platforma ridicatoare cu brat de 12 m –minim 2 buc.
– automacara – 1 buc.
– aparate pentru masurat parametrii de retea si luminotehnici
 – 1 buc. luxometru digital
 – 1 buc. multimetru digital portabil pentru masurare: tensiune, intensitate, putere, energie (activa, reactiva, aparenta) factor de putere.
 – 1 buc. aparat masurat rezistenta izolatie
 – 1 buc. aparat masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant.
 – 1 buc. autolaborator PRAM, specializat in incercari, prelocalizari si localizari axacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane.

În mandatele lui Crețu, firma Electro- Ursa a prins contractele de întreținere a iluminatului public!

În prezent întreținerea iluminatului public din municipiul Bistrița este realizată de o societate privată (Electro – Ursa), care impreună cu serviciul tehnic din cadrul primăriei răspunde cererilor periodice lansate de populație pentru înlocuirea de lămpi sau componente, realizează mici extinderi în baza unor contracte de prestări servicii încheiate în urma unor achiziții publice, pune in funcțiune sistemul de iluminat festiv. Realizează intervențiile la cerere în baza unui program stabilit impreună cu primăria, la care se adaugă intervențiile de urgență în cazul defecțiunilor sau reclamațiilor.

Pe 2017, pe lucrări de întreținere a rețelelor electrice, Primăria Bistrița a cheltuit 1.1 milioane de lei, de 10 ori mai mult decât s-a semnat în contractul-cadru cu Electro-Ursa!

Primăria Bistrița și firma Electro-Ursa au semnat un contract-cadru și astfel compania avea asigurată mentenanța rețelelor din oraș în perioada 2016-2019. Perioada de derulare a acordului-cadru fost de 3 ani de la data încheierii acestuia. Orice modificare a acordului-cadru sau a contractelor subsecvente se va face prin acte adiţionale semnate de ambele părţi.

De iluminatul public s-a ocupat Direcția de Servicii Publice, care a semnat un contract-cadru pe întreținere cu SC Electro-Ursa, firmă care încasa în medie,  5.000 de euro/lună pentru lucrăride intervenții. La aceste servicii se adăugau facturi separate pe montat echipamente iluminat festiv, lucrări la diverse evenimente organizate de municipalitate: Zilele Bistriței, etc.

De menționat că Electro-Ursa a câștigat contractul privind întreținerea iluminatului public în TOATE mandatele lui Ovidiu Crețu și a încasat:

în 2015: 127.000 lei
în 2014: 93.000 de lei
în 2013: 147.000 lei
în 2012: 127.000 lei
în 2011: 180.000 lei
în 2010 : 147.000 lei.

Sumele sunt simbolice, iar prin acte-adiționale, Primăria Bistrița a decontat de 10 ori mai mult! 

III. Propuneri de îmbunătățire a serviciului de iluminat public;

III.1 Alegerea surselor de lumină și a aparatelor de iluminat;

“Economisirea de energie electrică astăzi, când prețul energiei electrice devine cu fiecare zi tot mai ridicat, suntem nevoiți să economisim energie in toate activitățile, soluția reală fiind cea de utilizare a unor instalații, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică; Referindu-ne la cazul concret al iluminatului public, este evident faptul că nu se poate face economie de energie, în așa fel încât să periclităm siguranța publică si a circulației, prin întreruperi parțiale sau totale; Acest lucru trebuie avut in vedere în primul rând din faza de proiectare, să se continuie apoi cu lucrările de execuție si întreținere, si se referă la întregul reprezentat de instalațiile de iluminat public, dar și la sursele de lumină si aparate de iluminat.

Alte resurse sunt:
– optimizarea tarifului contractat;
– îmbunătățirea sistemului de comandă si control al instalației;
– optimizarea timpilor de funcționare a instalației;

Avantajele delegării gestiunii prin concesionare;

In urma analizei celor două variante de gestiune directă si delegată se constată următoarele puncte tari in favoarea delegării gestiunii prin concesionare:

– coordonarea unitară a serviciului de iluminat public;
– creșterea calității serviciului prestat;
– stabilirea unor indicatori de performanță clari si coerenți, sub forma unor nivele ale serviciului eșalonate pe orizonturi de timp;
– costurile de întreținere si mentenanța sunt mai mici in cazul concesionării;
– consumul energetic este mai scăzut in cazul concesionării;
– la concesionarea serviciului vor participa numai societăți autorizate conform legislației in vigoare;
– primăria nu va fi obligată sa facă un efort bugetar ridicat pentru a realiza întreținerea și mentenanța sistemului;
– primăria va încasa de la operator o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local;
– concesiunea este o formă legală prin care primăria municipiul Bistrița poate derula investiții in nume propriu, oferind un confort sporit cetățenilor si instituțiilor din municipiu;
– este opțiunea care minimizează riscurile autorității publice;

Primăria Bistrița a făcut estimări “după ureche” și astfel s-a ajuns la suma de 14 MILIOANE de lei pentru delegarea iluminatului pe următorii 5 ani! 

Valoarea estimată a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Bistriţa este de 2.843.611,68 lei/an, inclusiv TVA, respectiv, 14.218.058,40 lei inclusiv TVA, pentru 5 ani, perioadă ce reprezintă durata de delegare, prin concesiune, a gestiunii Serviciului de Iluminat Public.

Valoarea estimată s-a determinat pe baza următoarelor cheltuieli angajate de Municipalitate cu Serviciul de Iluminat Public în perioada de referință 2016-2018, precum si a estimarilor referitoare la categoriile de lucrari propuse in contractul de delegare si care nu au corespondenta in cheltuielile perioadei mentionate.
2.

Sistemul de iluminat public include: iluminatul stradal, iluminatul ambiental (parcuri), zone pietonale), iluminatul arhitectural si iluminatul festiv

Sistem de iluminat expirat !

Administrația Crețu a făcut investiții minime în modernizarea sistemului de iuminat public și în extinderea acestuia. Tocmai de aceea, aparatele cu lămpi de sodiu sunt în proporție de 75,22%, acestea se apropie de sfârșitul duratei normate de viață. Ele au fost dimensionate pentru fiecare stradă, ținând cont de prescripțiile vechiului standard de iluminat stradal, motiv pentru care in anumite zone, actualele prescripții in vigoare privind iluminatul public, nu se respectă.

În municipiul Bistrița sistemul de iluminat actual conține în cea mai mare parte aparate echipate cu: lămpi cu descărcări în vapori de sodiu si lămpi fluorescente. O parte din lămpile de mercur au fost înlocuite, dar se mai pot întâlni in zonele izolate si in zonele de periferie.

Sistemul de iluminat Public din municipiul Bistrița si localitățile componente, totalizează o lungime de rețea de aprox. 160,47 km, din care 98,73 km aeriană clasică LEA (conductoare funie Al.) sau torsadată (conductoare TYIR) si 61,74 km. subterană (LES), un număr de 6191 buc. stâlpi pe care sunt montate 5756 aparate de iluminat.

II.3.5 Starea actualului sistem de iluminat public din punct de vedere al întreținerii;

În prezent întreținerea iluminatului public din municipiul Bistrița este realizată de o societate privată, care impreună cu serviciul tehnic din cadrul primăriei răspunde cererilor periodice lansate de populație pentru înlocuirea de lămpi sau componente, realizează mici extinderi în baza unor contracte de prestări servicii încheiate în urma unor achiziții publice, pune in funcțiune sistemul de iluminat festiv. Realizează intervențiile la cerere în baza unui program stabilit impreună cu primăria, la care se adaugă intervențiile de urgență în cazul defecțiunilor sau reclamațiilor.

Din punct de vedere legislativ, serviciile de iluminat public se pot administra prin atribuirea acestora in următoarele modalități:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată;
c) alte modalități stabilite prin lege;

Ce este gestiunea delegată, modalitatea prin care se atribuie contractul de 14 MILIOANE de lei! 

Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de iluminat public prin care autoritățile publice locale transferă unuia sau mai multor operatori autorizați cu capital public, privat sau mixt sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propiu-zisa a serviciului, precum si la exploatarea, întreținerea, reabilitarea si modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de iluminat public, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Serviciul de iluminat public va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre a Consiliului Local.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistriţa şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2019. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

De ce vrea Primăria să externalizeze gestionarea iluminatului public?

Conform caietului de sarcini, “organizarea serviciului prin gestiune directă ar presupune investiții foarte mari si imediate de la bugetul local pentru dotarea din punct de vedere tehnic si cu personal autorizat pentru gestionarea sistemului;
b) posibilitatea obținerii de costuri mai mici pentru o calitate ridicată a serviciului;
c) primăria va încasa de la operator o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local;
d) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si menținerea unui echilibru permanent între riscurile si beneficiile asumate prin contract;”

Cum se evaluează oferta ?

I.1. Costulunitar pe intervenție/punctluminos (corpiluminat):

– costul celmai mic ofertat- lei pe intervenție/punct luminos – 70puncte;
– pentru alte costuri unitare pe intervenție/punct luminos ofertate, punctajul acordat se va diminua proporțional cu raportul dintre costul celmai mic si celelalte costuri supuse evaluării.

În anul 2016 s-a elaborat studiul de fezabilitate privind “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița si localitățile componente”. Obiectivul general este modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bistrița.

1.Ofertantul va face dovada serviciilor prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 (trei) ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarii publici sau privati.

Valoare acumulata a serviciilor similare prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 (trei) ani, sa fie cel putin egala cu valoarea de 5.000.000,00 lei.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui sistem eficient si ecologic de iluminat public in municipiul Bistrița care va reduce semnificativ consumul de energie neregenerativă după implementarea proiectului;

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 2/2009 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița s-a aprobat gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița.

Studiu de fundamentare a delegării de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița si cele 6 localităti componente a fost elaborat de AGO PROIECT ENGINEERING SRL Cluj-Napoca. Studiu de fezabilitate pentru modernizarea, reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița si localitățile componente – elaborat de ELECTRO-URSA SERVCOM SRL Bistrița.

Avantajele delegării gestiunii prin concesionare;

In urma analizei celor două variante de gestiune directă si delegată se constată următoarele puncte tari in favoarea delegării gestiunii prin concesionare:
– coordonarea unitară a serviciului de iluminat public;
– creșterea calității serviciului prestat;
– stabilirea unor indicatori de performanță clari si coerenți, sub forma unor nivele ale serviciului eșalonate pe orizonturi de timp;
– costurile de întreținere si mentenanța sunt mai mici in cazul concesionării;
– consumul energetic este mai scăzut in cazul concesionării;
– la concesionarea serviciului vor participa numai societăți autorizate conform legislației in vigoare;
– primăria nu va fi obligată sa facă un efort bugetar ridicat pentru a realiza întreținerea și mentenanța sistemului;
– primăria va încasa de la operator o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local;
– concesiunea este o formă legală prin care primăria municipiul Bistrița poate derula investiții in nume propriu, oferind un confort sporit cetățenilor si instituțiilor din municipiu;
– este opțiunea care minimizează riscurile autorității publice;

Media cifrei de afacerianuala pe ultimii 3 ani saaiba o
valoare de minim 2.000.000,00 lei.

Nivelul redevenței în condițiile prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public este de 5 % din valoarea anuală fără TVA a veniturilor încasate din serviciile prestate;

Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: offline
Justificare: La selectarea modalității ”offline” de desfășurare a procedurii de concesionare s-au avut în vedere următoarele:

a) faptul că operatorii economici nu au posibilitatea tehnică de a transmite prin intermediul SICAP solicitările de clarificare și oferta;
b) legislația în domeniul concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii nu stabilește reguli, privind solicitarea/prezentarea garanției de bună execuție și desfășurarea procedurii de atribuire prin mijloace electronice (online).

Atenție la BANI!

Conform datelor oficiale din bugetul local, în anul 2017  pe reparatii si intretinere retele pentru iluminat public s-au cheltuit 1.1 milioane de lei.

În primă fază se va supune la vot documentația de delegare, după care se va organiza o licitație, iar firma care prezintă oferta cea mai bună va gestiona serviciul de iluminat public.

Primăria Bistrița va deconta toate facturile emise pentru întreținere, extindere, reparații etc. și va încasa o redevență de 5%.

Condițiile din caietul de sarcini sunt lejere și permit unor firme cu utilaje vechi să intre la licitație și timp de 5 ani să-și atribuie contractul public estimat la 3 milioane de lei/an! Este suspect modul superficial în care Primăria Bistrița a abordat delegarea serviciului de iluminat public prin întocmirea unui caiet de sarcini făcut pe genunchi, cu dedicație, parcă!… 

2 bookmark
1 notes
75 views
bookmark icon

One thought on “Contract cu greutate scos la licitație de Primăria Bistrița! Condiții cam lejere pe delegarea iluminatului public, estimată la 3 milioane de euro! NU se zice nimic de vechimea utilajelor și de numărul de angajați tocmai ca să avantajeze băieții deștepți care speră la combinații cu bani publici!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.