(P ) Agenţia pentru Protecţia Mediului reia procedurile de atribuire pentru un contract de 100.000 de euro pe informare!

 -  -  912


Agenţia pentru Protecţia Mediului BistriţaNăsăud, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 124.398, a RELUAT în data de 02.03.2021, procedura simplificată pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect:

”Realizarea unor acțiuni de consultare, conștientizare și informare adresate publicului și factorilor de interes din unitățile teritorial administrative pe suprafața cărora se suprapun ariile naturale protejate vizate de proiect”.

O SINGURĂ firmă a depus ofertă, dar a fost DESCALIFICATĂ! Se reia procedura!

Procedura a fost reluată deoarece în cadrul procedurii de atribuire derulate anterior Comisia de evaluare a ofertelor a constatat în baza prevederilor art. 215 alin.(4) din Legea nr. 98/2016 și a prevederilor art. 137 alin.(2), lit.b) din HG nr. 395/2016, că  oferta a fost depusă de un ofertant care nu a  îndeplinit unul sau mai multe dintre criteriile  minime de calificare stabilite în documentația de atribuire și nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele  stabilite de autoritatea contractantă.

 Astfel Comisia de evaluare a ofertelor a anulat  în data de 04.02.2021, procedura simplificată de achiziție în temeiul prevederilor art.212 alin.(1), lit.(a) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare conform cărora: “(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:  a) dacă nu a fost depusă nici o oferta/solicitare de participare sau nu a fost depusă nici o oferta admisibilă;… “.

Valoarea totală estimată a contractului de servicii este de 484.707,00 lei fără TVA.

Conform noului anunț de participare la procedura simplificată Nr.SNC 1082658/02.03.2021,  publicat pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, cuantumul garanției de participare este de 4.847,07 lei, iar cuantumul garanției de bună execuție a Contractului reprezintă 10% din valoarea contractului, fără TVA. (Contul de garanţii: RO25TREZ1015005XXX004648; CUI5291652, deschis la Trezoreria Bistrița, Beneficiar Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud.)

Termenul de depunere a eventualelor solicitări de clarificare referitoare la prezenta procedura de atribuire este 12.03.2021, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.03.2021, ora 1500.

Ce acțiuni trebuie realizate pe contractul de servicii, în valoare de 100.000 de euro!

Serviciile de informare și promovare a proiectului constau în furnizarea de materiale promoționale (inclusiv concepție grafică-video) și organizarea de evenimente, respectiv întâlniri/conferințe/consultări, precum și sesiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor și a cadrelor didactice.

Criteriul de atribuire a contractului de servicii este cel mai bun raport calitate – preț.

Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV, Sever Ioan ROMAN

0 notes
37 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *