Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud angajează șofer. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

 -  -  1123


Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud organizează, luna viitoare, concurs în vederea ocupării unui post vacant de șofer la Compartimentul Administrativ-Mentenanță.

Potrivit anunțului postat pe pagina de internet a instituției, persoanele interesate să participe la concurs pot depune dosarele până la data de 6 decembrie 2021.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
  situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • Studii medii ori profesionale de specialitate;
 • Carnet de conducere categoria B, C;
 • 3 ani vechime ca șofer.

Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud, strada Grănicerilor, nr.5 – compartiment RUNOS, tel. 0263 231 592 până la data de 6 decembrie 2021, ora 14.00, și vor conține:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;
 • cazierul judiciar fără antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • cazier auto – sunt respinse dosarele cu caziere auto care dețin sancțiuni pentru consum de alcool, accidente rutiere cu vătămări de persoane, orice altă abatere gravă sancționată de legislația rutieră;
 • mai mult de 5 sancțiuni pentru depăsirea regimului legal de viteză și mai mult de 5 sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță,
  cumulativ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice, tematica si bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin de la Compartimentul RUNOS din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, tel. 0263 231 592.

0 notes
248 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *