Elevii și studenții din cele 44 de localități foste grănicerești din Bistrița-Năsăud pot beneficia de burse

 -  - 


În anul şcolar 2022 – 2023, Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene acordă burse şcolare pentru elevii de liceu și studenții care provin din cele 44 de localităţi foste grănicereşti.

Pentru a beneficia de astfel de burse, elevii trebuie să aibă media generală anuală, peste 8 şi media 10 la purtare în anul şcolar anterior (pentru clasa a IX-a se ia considerare media claselor V-VIII).

Dosarul va cuprinde:

● cerere;

● adeverinţă de la unitatea şcolară unde este înmatriculat din care să rezulte anul de studiu, media generală a anului şcolar anterior (pentru elevii din clasa a IX-a se ia în considerare media claselor V-VIII care trebuie sa fie peste nota şi media la purtare din anul şcolar anterior;

● concluziile şi detaliile anchetei sociale (conform modelului U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;

● copie după cartea de identitate a candidatului;

● adeverinţă de salariu net pentru părinţi sau susţinători legali;

● cupon de pensie sau de şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie a certificatului de deces al părintelui / părinţilor (dacă este cazul);

● copie legalizată (conform cu originalul) de directorul şcolii sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale, obţinute la:

– fazele locale şi/sau judeţene ale olimpiadelor pe discipline de învăţământ, concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. al activităţilor educative naţionale ale M.E.N., (dacă este cazul);

– concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul).

● adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

– fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

– fie inexistenţa contractului A.P.I.A;

● declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero).

Dosarele se vor depune în perioada 1 – 31 octombrie 2022, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene din oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14.

În ceea ce privește bursele acordate studenților, potențialii beneficiari trebuie să provină din cele 44 de localităţi foste grănicereşti, iar în anul universitar precedent să fi obţinut media generală cel puţin 8,00 (pentru studenţii din anul I se ia în considerare media de la Bacalaureat).

Dosarul va cuprinde:

● cerere;

● pentru studentul/a din anul II şi următorii: adeverinţă de la facultatea sa, din care să rezulte că este înmatriculat în anul academic respectiv, cu precizarea anului de studiu, a calităţii de integralist şi a mediei obţinute în anul universitar anterior;

● pentru studentul/a anului I, adeverinţă de la facultatea sa, din care să rezulte, că este înmatriculat ca student admis în anul I al anului academic respectiv, precum şi copii legalizate notarial după diploma de bacalaureat şi după copia foii matricole pentru cei patru ani de liceu, la care se poate adăuga copie legalizată (conform cu originalul) de directorul liceului absolvit sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale obţinute la:

– fazele locale şi/sau judeţene ale concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. (Calendarul activităţilor educative naţionale), (dacă este cazul);

– concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul);

● ancheta socială (model U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, a numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;

● copie după cartea de identitate a candidatului;

● adeverinţă salariu net pentru părinţi;

● cupon pensie sau şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie certificat deces pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie legalizată după diploma de premiu, menţiune sau premiu special, la olimpiadele pe discipline de învăţământ, concursurile de nivel naţional cuprinse în C.A.E.N. al M.E.N., respectiv de nivel internaţional (dacă este cazul);

● adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

– fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

– fie inexistenţa contractului A.P.I.A.;

● declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero).

Și în acest caz, dosarele se vor depune în perioada 1 – 31 octombrie 2022, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene din oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14.

Loading

bookmark icon