Nouă modalitatea de decontare a transportului în cazul persoanelor cu dizabilităţi

 -  -  909


Persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii lor legali pot decide de acum înainte dacă vor folosi maşina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru bilete gratuite.

Guvernul a adoptat o hotărâre referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial.

Cine sunt beneficiarii:
– persoanele cu handicap,
– reprezentanţii legali ai acestora,
– părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii,

Care sunt beneficiile:
– acordarea gratuităţii la transportul interurban sau
– decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

De când vor putea fi făcute deconturile:
Procedura intră în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale atrage atenția că dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Care este perioada de decontare:
Procedura intră în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.
Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Cum se face decontul:
Decontarea carburantului se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.
Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde:
– o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap,
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont:
Cererea de decontare se depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei şi este însoţită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

Câte călătorii pot fi decontate:
Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an este de 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Cine face calculul sumei:
Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

Pentru fiecare solicitant, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului emite un borderou de decont, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3.

În vederea decontării carburantului, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, până pe data de 10 a lunii decontul pentru decontarea carburantului.

Decontul se întocmeşte de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza informaţiilor cuprinse în centralizatorul borderourilor de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale până la sfârşitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului decontează carburantul către persoanele îndreptăţite, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.

Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglmentări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

Limitele se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, odată cu creşterea ratei inflaţiei pe anul anterior.

Anexele pot fi găsite pe siteul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

0 notes
34 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *