Posturi scoase la concurs la Primăria Bistrița

 -  - 


Primăria Bistrița face angajări, un post fiind scos la concurs la Direcția Municipală de Sănătate și altul în cadrul Direcției Tehnice.

Potrivit anunțului postat pe pagina de internet a Primăriei Bistrița, la Direcția Municipală de Sănătate este disponibil un post de inspector de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ, angajarea urmând să se facă pe durată nedeterminată.

Condiţii specifice de participare:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • Fără vechime;

Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfăşura la sediul Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa, de pe strada Andrei Mureşanu, nr.44A  sau la o altă locație care se va anunța ulterior şi va consta în trei probe:

 • selecţia dosarelor   – 10.12.2021, ora 11:00;
 • proba scrisă           – 17.12.2021, ora 09:00;
 • interviu                   – 22.12.2021, ora 09:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun  până la data de 09.12.2021, ora 12:00 la sediul Direcției Municipale de Sănătate Bistrița (cu intrare de pe  Aleea Ineu). 

Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului: certificat de naștere; certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 • dosar plic; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveste cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de studii se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ al  Direcției Municipale de Sănătate Bistrița, strada Andrei Mureșanu, nr. 44A ( cu intrare de pe Aleea Ineu), telefon: 0263 – 212 325.

În ceea ce privește postul scos la concurs în cadrul Direcției Tehnice, este vorba despre un post de inspector, clasa I, grad principal la Serviciul investiții căi de comunicații. Concursul pentru acest va consta în trei probe, prima dintre ele, proba scrisă, urmând să aibă loc la data de 6 ianuarie 2022. Dosarele de concurs se depun până la data de 15 decembrie, la sediul Primăriei Bistrița.

Loading

bookmark icon

2 thoughts on “Posturi scoase la concurs la Primăria Bistrița

Oldest
Newest
Most Upvoted

  Sorry, comments are closed.