Primăria Bistrița angajează îngrijitoare pentru copiii din creșe

 -  -  998Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa din cadrul Primăriei Bistrița anunță că angajează, fără concurs, pe perioadă determinată, 13 îngrijitoare pentru cele cinci creșe din oraș.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice:

 • Studii medii sau generale;
 • Să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;
 • Să fie apt medical pentru exercitarea funcției;
 • Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Acte necesare pentru angajare:

 • cerere de angajare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului: certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 • dosar plic;

Potrivit anunțului postat pe pagina de internet a Primăriei Bistrița, adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Toate actele prevăzute mai sus vor fi depuse la sediul Direcției Municipale de Sănătate Bistrița, str. A. Mureșanu nr. 44A (cu intrare de pe Aleea Ineu), până în data de 01 septembrie 2020, ora 14,00.

Persoanele care își vor depune dosarul pentru angajare vor fi testate psihologic, miercuri, 2 septembrie, ora 14,00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității de la Biroul Resurse Umane al Direcției Municipale de Sănătate Bistrița, str. A. Mureșanu nr. 44A (cu intrare de pe Aleea Ineu), telefon 0263-212325.

0 notes
123 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *