PSD-iștii au CIORDIT ideea USR-ului, cu Bugetarea Participativă! Ar fi vorba de o platformă on-line, unde cetățenii spun ce proiecte-și doresc să se realizeze la Bistrița! Începe CIRCUL!

 -  -  242


PSD-iștii care coordonează activitatea de imagine a partidului încearcă să implementeze un model de implicare civică, pe modelul celui din Cluj.
Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Cluj-Napoca, prin care ideile şi iniţiativele comunităţii clujene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local.

 

Practic, ideile cetățenilor privind amenajarea anumitor zone, proiecte culturale, proiecte sportive sunt preluate , analizate și înaintate Consiliului Local, spre analiză și eventual anexare în proiectul de execuție bugetară.

Filialala USR a depus la registratura Primăriei Bistrița un proiect de hotărâre pentru aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local, a unui regulament de selecție a proiectelor.

Faza nasoală e că USR-iștii au depus în 8 Martie o solicitare pentru depunerea unui astfel de proiect, iar a doua zi… ideea lor a fost asumată de aparatul de propagandă al PSD. Viceprimarul Niculae a pus pe facebook un link referitor la bugetarea participativă, prin care solicită implicare în cheltuirea banului public.

USR-iștii au conceput un program de implicare civică, cu structuri în toate cartierele Bistriței. Un calendar, un Grup Local de acțiune, o comisie care verifică eligibilitatea proiectelor, regulamente de depunere, voturi on-line pentru depunerea acestor proiecte.

Implementarea Bugetului Participativ urmărește identificarea și finanțarea proiectelor de interes local inițiate de către cetățeni, fiind un prim și important pas în procesul de bugetare participativă al municipiului Bistrița.

Mesajul USR, după ce PSD le-a ciordit ideea!

“USR Bistrița a înregistrat, la data de 8 Martie 2019, programul de buget participativ pentru exercițiul bugetar din anul curent. 
A doua zi, viceprimarul PSD al municipiului a preluat #noapteacahotii ideea și propunerea USR și a transformat-o în sondaj consultativ pe pagina sa oficială de Facebook.”

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
CAMPANIA „Tu decizi pentru Bistrița!”

SCOPUL CAMPANIEI

• Campania „Tu decizi pentru Bistrița” este primul exercițiu de buget participativ din Municipiul Bistrița și urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2019. Aceasta urmărește să asigure cadrul necesar atât pentru consultarea, cât și pentru participarea în mod direct și într-o manieră democratică a cetățenilor în luarea deciziilor privind cheltuirea unei părți din bugetul local. Astfel, membrii comunității se transformă, din simpli observatori, în protagoniști ai administrației publice locale.
• Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local inițiate de cetățeni.

OBIECTIVELE CAMPANIEI

• creșterea transparenței activității administrației publice locale și eficientizarea cheltuirii banilor publici;
• educație civică prin încurajarea participării cetățenilor în luarea deciziilor precum și în alocarea și monitorizarea utilizării banilor publici;
• creșterea încrederii și a dialogului dintre administrația publică locală și populație;
• ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Bistrița .
• stimularea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate.

REGULI GENERALE ALE CAMPANIEI

• Campania se va desfășura în limitele de competență ale Consiliului Local al Municipiului Bistrița;
• Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Bistrița și au împlinit vârsta de cel puțin 16 ani. Cetățenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte, sunt de acord cu termenii și condițiile în care funcționează secțiunea dedicată campaniei „Tu decizi pentru Bistrița!” de pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița.
• De asemenea pot înainta propuneri de proiecte și asociațiile, fundațiile și societățile comerciale cu sediul social în municipiul Bistrița.
• Pentru a putea trimite propuneri de proiecte și pentru a putea vota, cetățenii interesați trebuie să se înregistreze pe site-ul dedicat campaniei.
• Fiecare inițiator poate formula o singură propunere de proiect prin intermediul site-ului dedicat campaniei.
• Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize ce are ca scop urmărirea îndeplinirii cerințelor minimale ce trebuie să le întrunească proiectele și va fi realizată de către Grupul de Lucru Bugetar Participativ.În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare inițiator al cărui proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.
• Propunerile care nu sunt de competența Consiliul Local al Municipiului Bistrița, cele care contravin prezentului Regulament sau altor prevederi legale în vigoare, nu vor putea participa la această campanie.

BUGETUL CAMPANIEI

• Bugetul propus pentru această campanie reprezintă aproximativ 5% din bugetul de dezvoltare al Municipiului Bistrița pe anul 2019.
• Bugetul maxim alocat pentru orice proiect din fiecare domeniu de aplicare prezentat mai sus este de 100.000 EUR, echivalent in RON la cursul oficial BNR.
• Se pot bugeta un număr de proiecte până la epuizarea celor 5% alocați din bugetul de investiții al Primăriei Municipiului Bistrița.

DOMENII DE APLICARE

• Infrastructura stradală: alei, trotuare, scuaruri și zone pietonale;
• Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;
• Amenajare spații verzi și locuri de joacă;
• Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
• Infrastructură educațională;
• Infrastructură culturală;
• Infrastructura socială;
• Infrastructură de sănătate;
• Oraşul digital ( Smart City).

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTELOR

• Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
• Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Consiliul Local al Municipiului Bistrița și care vizează un spațiu public;
• Să nu intre în aria altor programe ale Consiliul Local al Municipiului Bistrița;
• Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante după implementare;
• Să fie delimitate zonal;
• Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul regulament;
• Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A PROIECTELOR

Fiecare inițiator poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competența Primăriei municipiului Bistrița și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a municipiului.
Proiectele se depun obligatoriu prin platforma online dedicată bugetării participative în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.
Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în fișa de proiect):

– Titlul proiectului:
• Să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
– Domeniul în care se înscrie proiectul:
• Se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;
– Descrierea proiectului
• Formularea problemei, amănunțită;
• Specificarea nevoilor identificate;
• Descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului;
– Localizarea proiectului
• Prin adresă, hartă, zonare;
– Durata proiectului
• Estimare durată de implementare a proiectului;
– Beneficiarii proiectului
• Specificarea beneficiarilor proiectului;
• Explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor;
– Buget estimat
• Se va completa valoarea estimată cu TVA;
– Documente atașate
• Fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
– Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect
• Voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.

COMISIA DE EVALUARE A PROIECTELOR

Verificarea îndeplinirii cerințelor minimale de eligibilitate și validarea proiectelor se va face de către Grupul de Lucru Bugetar Participativ din care vor face parte: consilieri locali, persoane din aparatul tehnic al Primăriei municipiului Bistrița și reprezentanți ai comunității locale și ai organizațiilor neguvernamentale .

Aparatul tehnic al Primăriei va fi reprezentat în Grupul de lucru Bugetar Participativ de către funcționari ai următoarelor direcții:
• Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
• Serviciul Cadastru și Revendicări Imobiliare
• Direcția Educație și Turism
• Serviciul Investiții
• Direcția Economică
• Serviciul Juridic
• Direcția Tehnică
• Direcția de Educație și Turism

Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice, iar în cazul în care Grupul de Lucru consideră că este necesar, poate invita inițiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus.
Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.
Toate proiectele declarate eligibile de către Grupul de Lucru Bugetar Participativ vor fi afișate pe site-ul dedicat Campaniei în secțiunea dedicată și vor fi supuse votului online al cetățenilor.

CALENDARUL CAMPANIEI

Campania „Tu decizi pentru Bistrița” va avea un calendar compus din opt etape, după cum urmează:
Etapa 1: 15.03.2019-31.04.2019 – înființarea „Grupului de Lucru Bugetar Participativ” și
lansarea oficială a platformei web dedicate „Bistrița participă”;

Etapa 2: 31.04.2019-15.05.2019 – Întâlniri la nivel de cartier în cadrul cărora cetățenii sunt informați asupra modului în care decurge campania, bugetul alocat și proiectele ce pot fi depuse de către cetățeni.

Etapa 3: 15.05.2019 –01.07.2019 – Propunerea proiectelor și verificarea îndeplinirii cerințelor minimale de eligibilitate și respectiv validarea lor de către „Grupul de Lucru Bugetar Participativ”;

Etapa 4: 01.07.2019 – 15.08.2019 – Înscrierea online a proiectelor eligibile;

Etapa 5: 15.08.2019 – 30.09.2019 –Dezbaterea proiectelor, etapă ce presupune discuții ce se vor desfășura atât în mediul online cât și la nivel de cartiere în legătură cu proiectele depuse;

Etapa 6: 30.09.2019 – 30.10.2019 –Votul proiectelor: aceasta presupune votul online al proiectelor avizate de către „Grupul de Lucru Bugetar Participativ”.

Etapa 7: 30.11.2019 – Publicarea proiectelor câștigătoare și integrarea lor în bugetul de investiții;

Etapa 8: Implementare din partea administrației și monitorizare din partea „Grupului de Lucru Bugetar Participativ”. Indicat ar fi ca perioada de implementare a proiectelor să nu depășească 24 de luni.

PRECIZĂRI JURIDICE PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI DEDICATE BUGETĂRII PARTICIPATIVE

• Prin înregistrarea în vederea utilizării site-ului dedicat campaniei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca acesta sa folosească datele cu caracter personal.
• Site-ul asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru utilizarea acestuia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
• Site-ul prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viață privată și a legislației în vigoare.
• Primăria Municipiului Bistrița nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.
• Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativa de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Cetățenii pot trimite propuneri de proiecte prin intermediul Bugetului Participativ și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în bugetul campaniei „Tu decizi pentru Bistrița!”, pentru anul 2019, stabilind astfel prioritățile de investiții. Cu alte cuvinte, fiind mai mult decât consultare cetățenească, Bugetul Participativ presupune și transferul către bistrițeni a responsabilității decizionale pentru un procent de 5 (cinci)% alocat din bugetul de investiții al orașului. Bugetul participativ funcționează în opt etape distincte. – după cum se arată în comunicatul USR. Prin intermediul proiectului se promovează participarea locuitorilor din Bistrița la gestionarea banilor municipiului, și se urmărește transparentizarea modalității de luare adeciziilor de dezvoltare locală.

îN CE privește proiectul USR, depus la Primăria Bistrița, LEGEA nr.215 din 23 aprilie 2001 privind Legea administraţiei publice locale stabilește condițiile în care se depun Iniţiative cetăţenești din partea ONG-urilor sau partidelor fără reprezentanți în Consiliul Local:

Art. 109. – (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.

Aprobarea BUGETULUI și a INVESTIȚIILOR se realizează politic, pe majorități!

Procedural, administrația locală respectă pașii obligatorii privind aprobarea bugetului și de fiecare dată, bugetul local s-a afla în dezbatere publică, iar cetățenii au putut formula solicitări de cheltuire a banului public, au putut contesta anumite investiții, respectând prevederile legale. Abia după soluționarea contestațiilor la buget, proiectul de buget a fost supus la vot în plenul Consiliului Local. Desigur, aceste proceduri se desfășurau fără mare tam-tam, cu o publicare a unui anunț pe site sau la avizierul instituției.

În ce privește implicarea civică la dezbaterea publică pe buget, în 2017 un singur cetățean a fost prezent în sală: ecologistul Marius Bălan.

Aceste inițiatve sunt doar exerciții de imagine, deoarece bugetul este decis de consilierii PSD care dețin majoritatea în Consiliul Local. Jocul de-a implicarea cetățenilor este unul strict de imagine iar în realitate deciziile privind cheltuirea sumelor sunt deja luate. Pe cultură va decide centrul Cultural Municipal, anumite investiții se vor realiza cu DSP-ul și o mică-mică parte din buget (100.000 de euro din 40 de MILIOANE de euro) ce se alocă unor proiecte ale ONG-urilor, proiecte privind finanțarea nerambursabilă. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Inițiative de implicare a cetățenilor a mai avut Bistrița Civică, ONG-ul care a organizat mai multe întruniri pe tema bugetului local și a investițiilor solicitate de cetățeni: străzi asfaltate, parcuri, locuri de joacă, trafic etc. De fiecare dată, propunerile au fost respinse de majoritatea PSD din Consiliul Local.

24 bookmark
2 notes
362 views
bookmark icon

2 thoughts on “PSD-iștii au CIORDIT ideea USR-ului, cu Bugetarea Participativă! Ar fi vorba de o platformă on-line, unde cetățenii spun ce proiecte-și doresc să se realizeze la Bistrița! Începe CIRCUL!

    Write a comment...

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.