Se caută medic stomatolog. Angajarea se va face pe perioadă nedeterminată și cu jumătate de normă

 -  -  11


Direcţia Municipală de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistriţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de medic stomatolog specialist cu jumătate de normă la Cabinetul stomatologic.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiţii în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante:

 • să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţe medicină dentară;
 • să prezinte o adeverinţă de confirmare a gradului profesional specialist;
 • să dețină o autorizaţie de liberă practică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2018 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 februarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 08 februarie 2018, ora 10.00 – interviul.

Pentru înscrierea la concurs, cei interesați vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Municipală de Servicii Sociale Bistriţa, pe site-ul www.primariabistrita.ro, telefon 0263 224 706, int. 118.

Cabinetul stomatologic al Direcției de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistrița oferă servicii persoanelor cu o situație socio-economică dificilă, atât celor care primesc de la stat venitul minim garantat, cât și persoanelor vârstnice sau celor cu handicap de pe raza municipiului.

FOTO: www.prevention.com

0 notes
0 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.