Taxele și impozitele locale pe anul 2021, în dezbaterea Consiliului Local Bistrița

 -  -  11306


Consiliul Local Bistrița va dezbate miercuri, în ultima ședință ordinară din acest an, un proiect de hotărâre care prevede stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021.

Potrivit documentației anexate proiectului de hotărâre, pentru anul 2021, se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice cu rata inflaţiei. Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2021 s-a utilizat rata inflaţiei de 3,8 % comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Totodată, având ȋn vedere necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru contribuabilii persoane juridice a căror activitate a fost restricţionată de criza sanitară, astfel ȋncât aceştia să depăşească starea de dificultate financiară generată de efectele pandemiei coronavirului SARS-CoV-2, prin proiectul de hotărâre se propun următoarele modificări:

 • reducerea de la 1,3% la 1,25% a cotei de impozitare ȋn cazul stabilirii impozitului pe clădiri cu destinaţie nerezidenţială, proprietatea persoanelor juridice;
 • stabilirea cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase la un nivel cu 50% mai mic  faţă de taxa stabilită pentru anul 2020;

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021, se propune acordarea următoarelor facilităţi fiscale:

 • acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului  pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;
 • anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora aflate în sold la data de 31 decembrie 2020 mai mici de 5 lei conform prevederilor art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
 • scutirea impozitului/taxei pentru:
 1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 2. clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 3. clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. clădirile/terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 6. clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.
 • scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in condiţiile ȋn care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit;
 • reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrarile destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;

În concluzie, impactul asupra bugetului în urma stabilirii impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2021 este de aproximativ 100.000 de lei, rezultat din:

 • aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei (valoarea  totală  estimată a se încasa din  impozite şi taxe locale pentru anul 2021 fiind cu aproximativ 850.000 lei mai mare faţă de anul 2020)
 • modificarea cotelor de impozitare în cazul impozitului pe clădiri nerezidenţiale, proprietatea persoanelor juridice şi reducerea cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase (valoarea  totală  estimată a se încasa din  impozite şi taxe locale pentru anul 2021 fiind cu aproximativ 750.000 lei mai mică faţă de anul 2020).
1 notes
431 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *