Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de avere şi de interese este 15 iunie

 -  -  970


Agenţia Naţională de Integritate a anunţat, miercuri, că data limită pentru depunerea declaraţiilor anuale de avere şi de interese este 15 iunie.

Printr-un comunicat de presă, ANI face o serie de precizări cu privire la modalitatea de completare și de transmitere a acestor documente.

Astfel, ținând cont de măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția recomandă persoanelor responsabile cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 176/2010, transmiterea declarațiilor de avere și de interese prin poștă.

Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese

  • Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.
  • Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:- în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);- în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.).
  • Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile (deținute la data completării declarației)  prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

Pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://bit.ly/2AlqFmC). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa https://bit.ly/2MbsG7O.

De asemenea, persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.

ANI reaminteşte că nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor, nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 2.000 de lei, putând fi declanşată din oficiu procedura de evaluare. Aceleaşi amenzi se aplică şi pentru nerespectarea obligaţiilor de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale.

0 notes
95 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *